Skip to main content

• All Montgomery Group events are strictly trade events. You may be required to show proof of your business-related interest (e.g. a business card, invoices) when attending the Independent Hotel Show.

• As a business to business trade event no visitors under the age of 18 will be admitted. If you are asked and not able to show proof of age you will not be permitted entry to the show.

• Badge holders must not allow their badges to be worn by anyone else. Any failure is likely to lead to the badge holder and the person wearing the badge being removed from the event and possibly being barred from attending future Montgomery Group events.

• Anyone obtaining a show attendee badge by theft, deception or other illegal means may be asked to leave the event and may be barred from attending future Montgomery Group events.

• Anyone attending Montgomery Group events should carry some form of photo-ID (passport, photo-ID driving licence, national identity card) or other identification acceptable to the Organisers which the Organisers may ask to see.

• Anyone attending Montgomery Group events must not take part in any canvassing, leafleting, demonstrations, objectionable behaviour or any activity which may disrupt the business activities at the event.

• Some exhibitors give out samples of products for potential buyers to try. These are intended for the use of professional buyers when making professional buying decisions. Anyone found to be taking excessive samples from stands without engaging with the exhibitor or without the exhibitor’s express permission, may be asked to leave the event.

• The organisers reserve the right to confiscate any sample they deem to have been acquired inappropriately or not for professional buying purposes.

• Official photographers & videographers will be taking photographs and other images at the event. The Organisers shall be entitled to use such photographs, which may include photographs or video footage of visitors, for the purpose of marketing the event and any other Montgomery Group events in the future. If you would prefer this not to be the case, please email a photograph of yourself to independenthotelshow@montgomerygroup.com. The subject of the email should include the show name and DO NOT USE MY PHOTO.

• Due to health and safety restrictions pushchairs or buggies will not be allowed to the halls. The aisles are very busy and in the event of a fire pushchairs or other buggies may impede the swift exit of the building.

• Montgomery Group has no control over the food products distributed at our shows and cannot be held responsible for any allergic reactions to food sampled or purchased whilst at one of our events. Montgomery Group events take place in multi-purpose public venues, which host a variety of events during every week of every year. Therefore, the venue is as susceptible to any allergen as any other public place and should be treated with precisely the same degree of caution.

• Independent Hotel Show is a trade-only event - students are prohibited from attending. Non-exhibiting companies attending Montgomery Group events are requested not to solicit for business on the show floor or from exhibitors within the show environs.

• The venue reserve the right to refuse anyone entry to the venue at their discretion and any person who fails to comply with instructions from a steward or other person acting on behalf of the venue may be asked to leave.

Tickets to the show, including access to the conference programme are €90+VAT.

TO E L AT I N G S - & K I N D E R B E L E I D

• Alle evenementen van Montgomery Group zijn strikt zakelijke evenementen. U kunt verzocht worden om bewijs te tonen van uw zakelijke interesse (bijv. met een visitekaartje), wanneer u de Independent Hotel Show bijwoont.

• Voor onze business-to-business evenementen worden geen bezoekers jonger dan 18 jaar toegelaten. Als u geen legitimatiebewijs kunt tonen wanneer u dat wordt gevraagd, dan krijgt u geen toegang tot de show.

• Badgehouders mogen hun badge niet met anderen delen. Wanneer een badgehouder zich hier niet aan houdt, kan dat er waarschijnlijk toe leiden dat de badgehouder en de persoon die de badge draagt, worden verwijderd van het evenement en mogelijk ook worden uitgesloten van deelname aan toekomstige evenementen van Montgomery Group.

• De persoon die de badge van een deelnemer van de show verkrijgt door diefstal, fraude of op een andere illegale manier, kan worden gevraagd om het evenement te verlaten en kan worden uitgesloten van het bijwonen van toekomstige evenementen van Montgomery Group.

• Anyone attending Montgomery Group events should carry some form of photo-ID (passport, photo-ID driving licence, national identity card) or other identification acceptable to the Organisers which the Organisers may ask to see.

• Iedereen die evenementen van Montgomery Group bijwoont, moet een of andere vorm van foto-ID (paspoort, foto-ID rijbewijs, nationale identiteitskaart) of andere legitimatie bij zich hebben, de organisator behoudt zich het recht voor u te vragen zich te legitimeren.

• Iedereen die evenementen van Montgomery Group bijwoont, mag niet deelnemen aan verstorende acties, zoals flyeren, demonstreren, aanstootgevend gedrag vertonen, of andere activiteiten die de zakelijke activiteiten op het evenement kunnen verstoren.

• Sommige exposanten delen samples uit van hun producten die potentiële kopers kunnen proberen. Deze zijn bedoeld voor het nemen van aankoopbeslissingen. Iedereen die buitensporig samples van stands meeneemt, zonder te overleggen met de exposant of zonder uitdrukkelijke toestemming van de exposant, kan worden gevraagd om het evenement te verlaten.

• De organisator behoudt zich het recht voor om ieder sample wat niet op de juiste wijze, of niet voor professionele aankoopdoeleinden is verkregen, in beslag te nemen.

• Tijdens het evenement zullen officiële fotografen en videografen foto's en andere afbeeldingen maken. De organisator heeft het recht om dergelijke foto's, waaronder foto's of videobeelden van bezoekers, te gebruiken voor marketingdoeleinden van het bezochte evenement en voor andere Montgomery Group-evenementen. Als u dit liever niet heeft, stuur dan een foto van uzelf naar: independenthotelshow@montgomerygroup.com. Het onderwerp van de e-mail moet de naam van de

• Vanwege gezondheids- en veiligheidsbeperkingen zijn wandelwagens en buggy's niet toegestaan in de hallen. De gangpaden zijn erg druk en in geval van brand kunnen wandelwagens of andere buggy's de uittgangen van het gebouw blokkeren.

• Montgomery Group heeft geen controle over de voedselproducten die op onze evenementen worden aangeboden en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele allergische reacties op uitgedeeld of gekocht voedsel tijdens een van onze evenementen.

• Montgomery Group evenementen vinden plaats op multifunctionele openbare locaties, die een verscheidenheid aan evenementen organiseren gedurende elke week van elk jaar. Daarom is de locatie even gevoelig voor allergenen als elke andere openbare plaats en moet deze met dezelfde mate van behoedzaamheid in acht worden genomen.

• Independent Hotel Show is een beursevenement met zakelijke doeleinden - studenten mogen daaom niet deelnemen.

• Niet-exposerende bedrijven die deelnemen aan evenementen van Montgomery Group worden verzocht om geen promotionele activiteiten te verrichten op de beursvloer, of bij exposanten op de stand.

• De venue behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht iemand de toegang tot de venue te weigeren; eenieder die de instructies van een steward -of een andere medewerker die namens de venue optreedt- niet opvolgt, kan worden verzocht om te vertrekken.

Tickets to the show, including access to the conference programme are €90+VAT.

DE EDITIE 2024 WAS ONDERSTEUND DOOR

AANBEVOLEN BUSINESS PARTNERS


 

DESIGN PARTNERS


 

COMMUNITY PARTNERS

HEADLINE MEDIA PARTNER

ENTREE

MEDIA PARTNERS

EXPERIENCE PARTNERS